Hoàn thành thi công nhà vòm chứa nguyên liệu Hapaco – Hoàng Mai Steel